تریبون دانشجویی دانشگاه بوعلی

#دورهمی #اجتماعی

تریبون دانشجویی دانشگاه بوعلی   به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تریبون آزاد دانشجویی با موضوع دانشجو، دانشگاه و علم در روز دوشنبه ساعت 12:30 مورخ...

تریبون دانشجویی دانشگاه بوعلی
تا
تا
 

تریبون دانشجویی دانشگاه بوعلی  به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تریبون آزاد دانشجویی با موضوع دانشجو، دانشگاه و علم در روز دوشنبه ساعت 12:30 مورخ 94/9/30 در دانشکده مهندسی  برگرار  می گردد

ورود