سیده سمیه آسمانی

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

#همایش #علمی

موسسه علمی فرهنگی هنری آپادانا با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم را برگزار می نماید. ...

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
تا
تا
 

موسسه علمی فرهنگی هنری آپادانا با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم را برگزار می نماید.
ورود