سعیده حاج حسین زاده

برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار راینو

#همایش #آموزشی

مرکز معماری راهبرد با همکاری اتلیه دکتر صدیق::: برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار راینو تاریخ: 3/3 در شعبه پونک مرکز تخصی طراحی معماری...

برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار راینو
تا
تا
 

مرکز معماری راهبرد با همکاری اتلیه دکتر صدیق:::
برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار راینو
تاریخ: 3/3
در شعبه پونک مرکز تخصی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
ساعت 15-17
44444022
44458820


ورود