مریم

بیست ودومین نمایشگاه وبازارچه بانوان هنرمند انجمن جوانان نصرت

#نمایشگاه #اجتماعی

۲۲مین نمایشگاه وبازارچه بانوان هنرمندانجمن جوانان نصرت/عرضه صنایع دستی با۲۰درصد تخفیف/اموزش رایگان هنر/مسابقات وسرگرمی به همراه...

بیست ودومین نمایشگاه وبازارچه بانوان هنرمند انجمن جوانان نصرت
تا
 

۲۲مین نمایشگاه وبازارچه بانوان هنرمندانجمن جوانان نصرت/عرضه صنایع دستی با۲۰درصد تخفیف/اموزش رایگان هنر/مسابقات وسرگرمی به همراه جوایز/۲۰تا۳۰بهمنماه/ساعات بازدید۹الی۲۰/ایستگاه مترو آزادیورود