محمد مهدی رضوی

کارگاه کارآفرینی در HSE

#همایش #آموزشی

 آشنایی با مدل بوم کسب و کار ، استارتاپ های برتر و روند برگزاری استارتاپ ویکندها ...

کارگاه کارآفرینی در HSE
تا
تا
 

 آشنایی با مدل بوم کسب و کار ، استارتاپ های برتر و روند برگزاری استارتاپ ویکندهاورود