محمد مهدی رضوی

اولین استارتاپ ویکند سلامت ایمنی و محیط زیست HSEایران

#همایش #آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کننده اصلی اولین استارتاپ ویکند سلامت  ایمنی و محیط زیست HSEایران  ...

اولین استارتاپ ویکند سلامت ایمنی و محیط زیست HSEایران
تا
تا
 

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کننده اصلی اولین استارتاپ ویکند سلامت  ایمنی و محیط زیست HSEایران 
ورود