صحرا رمضانيان

اجراى نمايش دن كيشوت

#تئاتر #اجتماعی

نمايش "دن كيشوت" اقتباسى ست از رمان دن كيشوت.اثر سروانتس اگر دن كيشوت در دنياى امروز زندگى مى كرد چگونه بود؟  انسانى گرفتار در دنياى مجازى. ...

اجراى نمايش دن كيشوت
تا
تا
 

نمايش "دن كيشوت" اقتباسى ست از رمان دن كيشوت.اثر سروانتس

اگر دن كيشوت در دنياى امروز زندگى مى كرد چگونه بود؟ 

انسانى گرفتار در دنياى مجازى.ورود