رضا

نمایش ( کمدی ) گاردونی

#تئاتر #طنز

استند آپ کمدی گاردونی نمایشی است که راوی آن ۶۰ دقیقه در قالب ۴۸ کاراکتر ظاهر می‌شود ...

نمایش ( کمدی ) گاردونی
تا
تا
 

استند آپ کمدی گاردونی

نمایشی است که راوی آن ۶۰ دقیقه در قالب ۴۸ کاراکتر ظاهر می‌شودورود