تبلیغات رویداد

همایش آسیب های فضای مجازی در خانواده

#همایش #اجتماعی

شهرداری منطقه دو با همکاری موسسه جوان امروز برگزار میکند: همایش آسیب های فضای مجازی در خانواده . با محوریت  خانواده و فضای مجازی  ...

همایش آسیب های فضای مجازی در خانواده
تا
تا
 

شهرداری منطقه دو با همکاری موسسه جوان امروز برگزار میکند:

همایش آسیب های فضای مجازی در خانواده .

با محوریت 

خانواده و فضای مجازی 

تهدید های فضای مجازی 

ورود