سعیده حاج حسین زاده

کارگاه یک روزه ی تکنیک های سودآور معامله گری در بازار سرمایه

#همایش #آموزشی

***دپارتمان بورس مجتمع فنی راهبرد (بورس برد ) برگزار می کند: کارگاه یک روزه ی تکنیک های معامله گری سودآور در بازار سهام مدرس استادعلی...

کارگاه یک روزه ی تکنیک های سودآور معامله گری در بازار سرمایه
تا
تا
 

***دپارتمان بورس مجتمع فنی راهبرد (بورس برد ) برگزار می کند:

کارگاه یک روزه ی تکنیک های معامله گری سودآور در بازار سهام

مدرس استادعلی قنبری مدرس دوره های DBA دانشگاه تهران و هیئت علمی دنیای اقتصاد***

در پی تجربه ی سالیان متمادی فعالیت در بازار سرمایه مشاهده شده افرادی در بازار اقدام به معاملات می نمایند که این معاملات را بر اساس تحلیل های نه چندان تنکنیکال برنامه ریزی می نمایند که حتی تفاوت بین قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله را نمی دانند و یا معنی ترکیب حجم و تاثیرات انواع حجم معاملات (عمده بلوکی ،خرد) را در تغییر و یا تعدیل تحلیل ها را نمی دانند.

فلذا با توجه به اهمیت آموزش های کاربردی مجتمع فنی راهبرد با همکاری بورس استیج بر آن شده که حداقل راهگشای معاملات برای افراد جامعه باشد.
ورود