محمد اخروي

نمایش رادیکال 2

#تئاتر #هنری

منتخب حضور در جشنواره بین المللی روسيه، اجرا شده در جشنواره بین المللی فرانسه/پاریس نویسنده:محمدنقائي، ساره خسرو قوچانی کارگردان:امیربشيري...

نمایش رادیکال 2
تا
تا
 

منتخب حضور در جشنواره بین المللی روسيه، اجرا شده در جشنواره بین المللی فرانسه/پاریس

نویسنده:محمدنقائي، ساره خسرو قوچانی

کارگردان:امیربشيري

 

 ورود