مرتضی ملک جاری

نمایش جمجمه ای در کانه مارا

#تئاتر #هنری

جمجمه ای در کانه مارا دومین نمایشنامه از مجموعه ای است که به «سه گانه ی لی نین» مشهور شد، قصه ی مردی که کارش نبش قبر و باز کردن جا برای مردگان...

نمایش جمجمه ای در کانه مارا
تا
تا
 

جمجمه ای در کانه مارا دومین نمایشنامه از مجموعه ای است که به «سه گانه ی لی نین» مشهور شد، قصه ی مردی که کارش نبش قبر و باز کردن جا برای مردگان تازه است، اما امسال نوبت قبر زن مرحومش رسیده که .هفت سال پیشتر به مرگی مشکوک مرده بود

توجه: این نمایش در روز های ۷ام تا ۱۰ام اجرا ندارد ورود