محمد اخروي

نمایش رویای خیس در حوالی پلکهايت

#تئاتر #فرهنگی

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان روحی اثر راه یافته به جشنواره اپتوس ترکیه 2014 میباشد. ...

نمایش رویای خیس در حوالی پلکهايت
تا
تا
 

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی احسان روحی اثر راه یافته به جشنواره اپتوس ترکیه 2014 میباشد.ورود