پارک علم و فناوری استان همدان

چهارمین رویداد ایده پارک با موضوع مکانیک، برق و مواد

#مسابقه #علمی

در این رویداد، افراد متشکل از اساتید، دانشجویان و سایر اقشار ایده پرداز با ثبت ایده های خود که مبتنی بر فناوری با هدف تجاری سازی در سایت اقدام می...

چهارمین رویداد ایده پارک با موضوع مکانیک، برق و مواد
تا
تا
 

در این رویداد، افراد متشکل از اساتید، دانشجویان و سایر اقشار ایده پرداز با ثبت ایده های خود که مبتنی بر فناوری با هدف تجاری سازی در سایت اقدام می کنند و پس ارزیابی اولیه ایده های در پارک علم و فناوری در روز رویداد، ایده های منتخب، توسط افراد ارائه و داوری می شود و در انتها ایده های برتر انتخاب می شوند.ورود