جویا 313

مسابقه بزرگ کتابخوانی

#مسابقه #مذهبی

مسابقه بزرگ کتابخوانی" ماه در آب" ویژه دختران جایزه نفر اول: 2 میلیون ریال جایزه نفر دوم: 1/5 میلیون ریال جایزه نفر سوم: 1 میلیون ریال و 5...

مسابقه بزرگ کتابخوانی
تا
 

مسابقه بزرگ کتابخوانی" ماه در آب"
ویژه دختران


جایزه نفر اول: 2 میلیون ریال
جایزه نفر دوم: 1/5 میلیون ریال
جایزه نفر سوم: 1 میلیون ریال
و 5 جایزه 300 هزار ریالی

 

رجوع کنید.   @ebnol_jvad  جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس تلگرامی 


ورود