تبلیغات رویداد

هیئت هفتگی دختران اسرا

#هیئت #مذهبی

هیئت هفتگی دختران اسرا همراه با قرائت زیارت عاشورا  زمان پنج شنبه هر هفته ...

هیئت هفتگی دختران اسرا
تا
تا
 

هیئت هفتگی دختران اسرا

همراه با قرائت زیارت عاشورا 

زمان پنج شنبه هر هفته

ورود