انجمن سینمای جوانان ایران دفترهمدان

اختتامیه هفته فیلم و عکس همدان

#همایش #آموزشی

➖چهارمین هفته فیلم و عکس همدان➖ ___________________________________ آئین اختتامیه هفته‌ی فیلم و عکس همدان  __________________________________ با...

اختتامیه هفته فیلم و عکس همدان
تا
تا
 

➖چهارمین هفته فیلم و عکس همدان➖
___________________________________
آئین اختتامیه هفته‌ی فیلم و عکس همدان 
__________________________________
با حضور
 فیلمسازان ، عکاسان و خانواده های معظم و محترم ایشان
حضور برای همگان آزاد و رایگان است .

ورود