نسرين منوچهريان

طرح جمع آوری کاغذ باطلله

#جشنواره #خیریه

طرح جمع آوری کاغذهای باطله به نفع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست شهروندان عزیز می توانند کاغذهای باطله ، دفتر ، کتاب و مجلات بدون...

طرح جمع آوری کاغذ باطلله
تا
تا
 

طرح جمع آوری کاغذهای باطله به نفع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

شهروندان عزیز می توانند کاغذهای باطله ، دفتر ، کتاب و مجلات بدون استفاده را به غرفه ها تحویل نمایند

ورود