نسرين منوچهريان

طرح جمع آوری کاغذ باطله

#نمایشگاه #اجتماعی

طرح جمع آوری کاغذ باطله به نفع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهروندان عزیز می توانند کاغذهای باطله ، دفتر ، کتاب و مجلات بدون استفاده را...

طرح جمع آوری کاغذ باطله
تا
تا
 

طرح جمع آوری کاغذ باطله به نفع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

شهروندان عزیز می توانند کاغذهای باطله ، دفتر ، کتاب و مجلات بدون استفاده را به غرفه ها تحویل نمایید


ورود