اولين نقاشي ديواري کودکان استثنايي همدان

#نمایشگاه #هنری

اولين نقاشي ديواري کودکان استثنايي همدان اولين نقاشي ديواري کودکان استثنايي شهر همدان زمان  : هشتم  آذرماه يکهزارو سيصدو نود وچهار ساعت :...

اولين نقاشي ديواري کودکان استثنايي همدان
تا
تا
 

اولين نقاشي ديواري کودکان استثنايي همدان اولين نقاشي ديواري کودکان استثنايي شهر همدان زمان  : هشتم  آذرماه يکهزارو سيصدو نود وچهار ساعت : 9  صبح تا  12 مکان : همدان - فرهنگسراي عين القضات همداني


ورود