مسابقه کتابخوانی دانشگاه صنعتی همدان

#مسابقه #فرهنگی

مسابقه کتابخوانی آشنایی قرآن استاد شهید مطهری شروع ثبت نام از دوشنبه : 2/9/1394 لغایت دوشنبه 9/9/1394 تاریخ آزمون : سه شنبه 17/9/1394 ساعت...

مسابقه کتابخوانی دانشگاه صنعتی همدان
تا
تا
 

مسابقه کتابخوانی آشنایی قرآن استاد شهید مطهری شروع ثبت نام از دوشنبه : 2/9/1394 لغایت دوشنبه 9/9/1394 تاریخ آزمون : سه شنبه 17/9/1394 ساعت 15:30 مکان آزمون : دانشگاه صنعتی همدان - سالن آمفی تاتر جوایز : نفر اول : 200000 تومان نفر دوم : 150000 تومان نفر سوم : 100000 تومان نفرات چهارم تا دهم : جوایز ارزنده دیگری تقدیم می گردد با همکاری : نهاد رهبری و بسیج دانشگاه صنعتی همدان

ورود