بازی شهرداری همدان با پرسپولیس دره شهر

#مسابقه #ورزشی

<p style="text-align: right;">هفته ششم لیگ دسته سوم</p> <p style="text-align:...

بازی شهرداری همدان با پرسپولیس دره شهر
تا
تا
 

<p style="text-align: right;">هفته ششم لیگ دسته سوم</p> <p style="text-align: right;">بازی شهرداری همدان با پرسپولیس دره شهر</p> <p style="text-align: right;">یکشنبه 8 آذر 94 - ساعت 14:15</p> <p style="text-align: right;">شهرداری همدان – پرسپولیس دره شهر – ورزشگاه حاج بابایی مریانج همدان</p> <p style="text-align: right;"></p>

ورود