همایش سلامت جنین و مادر باردار

#همایش #علمی

همایش سلامت جنین و مادر باردار   محور های همایش سلامت مادر و جنین، کودک سالم، جامعه ای سالم جنین و هوش معنوی پایه ای برای هوش متعادل...

همایش سلامت جنین و مادر باردار
تا
تا
 

همایش سلامت جنین و مادر باردار   محور های همایش سلامت مادر و جنین، کودک سالم، جامعه ای سالم جنین و هوش معنوی پایه ای برای هوش متعادل کودکان تاثیر سلامت بارداری بر رشد و تکامل کودک   زمان: پنجشنبه 28 آبان ماه 1394 از سایت 8:30 لغایت 12:00 مکان: بلوار ارم سالن اجتماعات بیمارستان شهید بهشتی

ورود