بازی شهرداری همدان با آبيدر سنندج

#مسابقه #ورزشی

<span style="line-height: 1.5;">بازی شهرداری همدان با آبيدر سنندج</span> <span...

بازی شهرداری همدان با آبيدر سنندج
تا
تا
 

<span style="line-height: 1.5;">بازی شهرداری همدان با آبيدر سنندج</span> <span style="line-height: 1.5;">هفته </span><span style="line-height: 1.5;">3 </span><span style="line-height: 1.5;">لیگ دسته </span><span style="line-height: 1.5;">سه</span><span style="line-height: 1.5;"> کشور ۹۴ – ۹۵</span> شهرداری همدان - آبیدر سنندج   دوشنبه 24 آبان ماه راس ساعت 14:15 مکان : ورزشگاه شهدای مریانج استان همدان  

ورود