نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی همدان

#نمایشگاه #فرهنگی

نمایشگاه کتاب  .  کتابخانه مرکزی همدان <span style="line-height: 1.5;">نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی...

نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی همدان
تا
تا
 

نمایشگاه کتاب  .  کتابخانه مرکزی همدان <span style="line-height: 1.5;">نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی همدان</span> <span style="line-height: 1.5;">نمایشگاه کتاب همدان در کتابخانه مرکزی همدان برگزار می گردد .</span> زمان برگزاری : 23 آبان ماه لغایت 5 آذرماه 1394 ساعت بازدید : 9 صبح الی 19 شب مکان بازدید : چهارراه تختی - تپه مصلی - کتابخانه مرکزی


ورود