جشنواره خیریه غذا همدان

#جشنواره #خیریه

<h1>جشنواره خیریه غذا همدان</h1> <h2>برگزاری بزرگترین بازارچه خیریه غذایی دانشجویی در...

جشنواره خیریه غذا همدان
تا
تا
 

<h1>جشنواره خیریه غذا همدان</h1> <h2>برگزاری بزرگترین بازارچه خیریه غذایی دانشجویی در همدان</h2> <h3>چهارمین جشنواره خیریه غذا همدان</h3> 500 نفر از دانشجویان در این جشنواره همکاری خواهند کرد و 30 نفر از اعضای کانون کادر اجرایی این جشنواره را برعهده دارند. این جشنواره شامل 34 واحد با 13 غرفه غذایی است که بیش از 120 متر طول بازارچه خواهد بود زمان برگزاری : 4 الی 7 اردیبهشت ماه 95 مکان برگزاری : همدان . مقابل دانشگاه علوم پزشکی همدان <hr /> <h4>درباره جشنواره خیریه دانشجویی :</h4> جشنواره خیریه غذا رویدادی می باشد که در آن دانشجویان غذاهایی را پخته اند و آماده کردن و برای عموم به نمایش می گزارند تا بفروش رسانند و تمامی برآورد مالی از این جشنواره را در راه خیریه و کمک به نیازمندان صرف می کننند <h4>چگون برگزار می گردد :</h4> دانشجویان دست پخت های خود را با توجه به دست بندی غذاهایی که آماده کردند به ارئه می گذارند و عموم میردم می توانند با خرید از بازارچه خیریه به نیازمندان و مستحقان کمک نمایند . این رویداد کاملا خودجوش و دانشجویی بوده و دارای اهداف خیرخواهانه می باشد   <h4>تاریچه دانشگاه :</h4> اولین گام‌های ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در اسفند <a title="۱۳۵۱" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B1">۱۳۵۱</a> بر اساس معاهده مشترک دولت‌های ایران فرانسه برداشته شد که با نام <a title="دانشگاه بوعلی سینا" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7">دانشگاه بوعلی سینا</a> در زیر مجموعه‌ای به نام مجتمع آموزشی علوم تندرستی در سال ۱۳۵۴ در مجموعه دانشگاه <a class="mw-redirect" title="بوعلی سینا" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7">بوعلی سینا</a> با رشته‌های پزشکی، پرستاری و بهداشت شروع بکار کرده و با این امکانات هسته اولیه گروه پزشکی را پایه‌گذاری شد و پس از جداشدن دانشکده‌های پزشکی ایران از <a class="mw-redirect" title="وزارت علوم تحقیقات و فناوری" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">وزارت علوم تحقیقات و فناوری</a> به صورت مستقل و با تحت <a class="mw-redirect" title="وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C">وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی</a> در سال ۱۳۶۵ قرار گرفته‌است. جلسه هیجدهم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۶۷ مقرر گردید دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان به نام همان استان نامگذاری شوند و نهایتاً اینکه در اجرای مصوبه شماره ۷۴۴۷/ د/ ش مورخ ۱۴/۱۲/۷۲ شورای عالی اداری کشور مبنی بر ادغام سازمان منطقه بهداشت و درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی و تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان <a title="استان همدان" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86">استان همدان</a> و دانشگاه علوم پزشکی همدان در یکدیگر ادغام گردیدند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان تشکیل گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان متولی اصلی تامین و ارتقاء و اعاده سلامتی در سطح استان می‌باشد. رسالت عمده این دانشگاه بطور کلی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص بهداشتی درمانی و تاسیس و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در سطوح مختلف شامل <a title="خانه بهداشت" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">خانه بهداشت</a>، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی، پایگاه بهداشتی، بیمارستان، کلینیک و <a class="mw-redirect" title="مراکز تحقیقاتی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C">مراکز تحقیقاتی</a>می‌باشد. این دانشگاه به منظور تحقق اهداف بهداشتی درمانی و آموزشی فعالیتهای خود را در قالب ۶ معاونت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمان و دارو، دانشجوئی و فرهنگی و پشتیبانی انجام می‌دهد. همچنین این دانشگاه دارای ۷ دانشکده که شامل دانشکده‌های، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، توانبخشی، پرستاری و مامائی، بهداشت و پیراپزشکی با فضای آموزشی به مساحت ۴۴۲۴۱ <a title="متر مربع" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9">متر مربع</a> بوده و ۲۹۶ نفر عضو<a title="هیئت علمی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C">هیئت علمی</a> می‌باشدوبر اساس‌نامه وزیر بهداشت، درمان و <a title="آموزش پزشکی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C">آموزش پزشکی</a> به شماره ۲۲۲ و مورخه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به " تیپ یک "ارتقا یافت.

ورود