گلریزان مهرورزی

#دورهمی #مذهبی

گلریزان مهرورزی --------------------------------------------- گر برَ سَر نَفس خود اَمیری مَردی گر بَر دگَری تَکیه نَگیری مَردی مَردی نَبُوَد...

گلریزان مهرورزی
تا
تا
 

گلریزان مهرورزی --------------------------------------------- گر برَ سَر نَفس خود اَمیری مَردی گر بَر دگَری تَکیه نَگیری مَردی مَردی نَبُوَد فِتاده را پای زَدن گر دَست فِتاده ای بِگیری مَردی --------------------------------------------- گلریزان مهرورزی به نفع امور خیریه زمان : جمعه 21 اسفند ماه - ساعت 10:30 صبح مکان : همدان . میدان فردوسی . بلوار چیت سازیان . سمت راست . ابتدای کوچه نوروزی . زورخانه شاه مردان کاری از موسسه مردم نهاد دستان گرم مهرورزی

ورود