نمایشگاه الکامپ همدان

#نمایشگاه #آموزشی

نمایشگاه الکامپ همدان 94دهمین نمایشگاه نمایشگاه الکامپکامپیوتر ، ITبرق ، الکترونیکماشین های اداریسیستم های حفاظتی10 الی 15 آبان ما 1394ساعت بازدید :...

نمایشگاه الکامپ همدان
تا
تا
 

نمایشگاه الکامپ همدان 94دهمین نمایشگاه نمایشگاه الکامپکامپیوتر ، ITبرق ، الکترونیکماشین های اداریسیستم های حفاظتی10 الی 15 آبان ما 1394ساعت بازدید : 10 تا 13 _ 16 تا 20جمعه بصورت یکسره مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی همدان 


ورود