نمایشگاه به قامت برف

#نمایشگاه #هنری

نمایشگاه به قامت برف نمایشگاه عکس یاشار خلیلی« صدای آسمان از کوه می آیدشب هنگام زمستانستاره هابه قامت برف بوسه می زنند (مازیار محمدی)زمان نمایشگاه...

نمایشگاه به قامت برف
تا
تا
 

نمایشگاه به قامت برفنمایشگاه عکس یاشار خلیلی« صدای آسمان از کوه می آیدشب هنگام زمستانستاره هابه قامت برف بوسه می زنند (مازیار محمدی)زمان نمایشگاه : ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ساعات بازدید :صبح ها ۹ الی ۱۲ و بعد ازظهرها ۱۶ الی ۱۹

مکان : مجتمع فرهنگی سینمایی آوینی


ورود