رویدادهای ورزشی

مسابقه فوتبال شهرداری همدان و سردار بوکان
بازی پاس همدان و هف سمنان
مسابقه فوتبال ایران و قطر
مسابقه فوتبال سردار شمسی پور
بازی شهرداری همدان با شهرداری اراک
اعزام تیم دوچرخه سواری همدان
مسابقات شطرنج قهرمانی همدان
پاس همدان - آلومینیوم اراک
افرا درب تبریز با شهرداری همدان
توسعه شاهین کیش با الوند همدان
بازی پاس همدان با داماش گیلان
بازی الوند همدان با خلخال دشت
مسابقات پرتاپ دارت همدان
بازی شهرداری اردبیل با پاس همدان
بازی پاس همدان با مس کرمان
بازی شهرداری همدان با بهره برداری مترو تهران
نمایش فیلم اورست 2015
بازی الوند همدان و سپید رود رشت
بازی شهرداری همدان با شهرداری بناب
بازی پاس همدان با گیتی پسند اصفهان

ورود